• Boven de € 75,- Gratis verzending

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap
Rijpelaal B.V.
Rijpelberg 5
5703 KD Helmond
inschrijving kamer van koophandel nr. 63265753

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de
besloten vennootschap genaamd Rijpelaal B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K. 17191809) en of diens
rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.palingkopen.nl, hierna te noemen Rijpelaal
B.V., aan derden gedaan, op alle door Rijpelaal B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden,
alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Rijpelaal
B.V. met derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of
vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar
de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Rijpelaal B.V. niet
bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Rijpelaal B.V. te eniger tijd
toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het
recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar
vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. Zij zijn naar beste weten door Rijpelaal B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij
aanvraag verstrekte gegevens.
b. De door Rijpelaal B.V. in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze
verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of
resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.
Rijpelaal B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze
gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Rijpelaal B.V., onverschillig of deze
daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter
beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste
zin.
b. Alle met Rijpelaal B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke
bevestiging door Rijpelaal B.V., dan wel doordat Rijpelaal B.V. met de uitvoering van de opdracht
is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden
Rijpelaal B.V. eerst, nadat en voor zover deze door Rijpelaal B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk
bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Rijpelaal B.V.
gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8
dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben,
schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever
wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Rijpelaal
B.V. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan
en mag namens Rijpelaal B.V. overeenkomsten sluiten.
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Rijpelaal B.V. te allen
tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze
voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Rijpelaal B.V.
hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat
deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Rijpelaal B.V. zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op
afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal Rijpelaal
B.V. deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun
algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt
zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel
consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type
overeenkomsten.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Rijpelaal B.V. is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk
voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de
geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of
grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Rijpelaal B.V. dit ook niet bij grove calamiteiten,
zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.
b. Indien Rijpelaal B.V. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig
mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste
het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten,
zulks met een maximum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro).
c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever
jegens Rijpelaal B.V. niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar
beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Rijpelaal
B.V. niet bindend.
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever
nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige
verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet
met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Rijpelaal B.V.,
zal Rijpelaal B.V. in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van Rijpelaal B.V. of een andere door Rijpelaal B.V. te bepalen
plaats.
e. Wanneer door Rijpelaal B.V., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de
koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende
drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode
opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat
bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van
koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of
diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Rijpelaal B.V..
f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere,
met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Rijpelaal B.V.
gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder
rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Rijpelaal B.V. tot enige
schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Rijpelaal B.V..
b. Het transport van de bij Rijpelaal B.V. bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van
de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.
c. Alle bij Rijpelaal B.V. bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever
retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de
koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de
koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre
dienen te worden bezorgd, hetgeen vooraf bij de totstandkoming van de koop/opdracht
uitdrukkelijk aan Rijpelaal B.V. kenbaar gemaakt moet zijn en door haar bevestigd moet zijn,
komen de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van
koper/opdrachtgever.
Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt
te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in
ontvangst te nemen, dan heeft Rijpelaal B.V. het recht om de aflevering om te zetten in een
afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze
middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis
heeft gesteld.
e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen
van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen
of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding
van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of
namens Rijpelaal B.V., verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben
ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Rijpelaal B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit
tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Rijpelaal B.V. te leveren
prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde
prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen,
rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Rijpelaal B.V.
gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties,
met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..
c. Rijpelaal B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een
bankgarantie) te eisen.
d. Rijpelaal B.V. behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door
Rijpelaal B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder
aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten
geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.
b. Rijpelaal B.V. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te
brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag
worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuurdatum
wordt betaald.
c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van
Rijpelaal B.V. of op een door Rijpelaal B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.
d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Rijpelaal B.V. en
koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig.
Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op
factuurbedragen, dienen binnen 48 uur na ontvangst van de producten of diensten of van de
betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Rijpelaal B.V. te zijn ingediend, onder
nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame
van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte
goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking
beschadigd is of voor geleverde goederen die door toedoen van niet juiste omgevingsfactoren, zoals
bijvoorbeeld een klimatologisch niet juiste opslag, kwalitatief gedegenereerd en/of bedorven zijn
geraakt.
b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel
6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op
grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming
van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen
worden, schriftelijk en aangetekend bij Rijpelaal B.V. te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave
van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment
dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien
beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor
zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend
zijn voorgeschreven.
c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer
ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben
goedgekeurd. Wanneer Rijpelaal B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend,
heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit
te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding
van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan
Rijpelaal B.V. het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze
van Rijpelaal B.V..
d. Rijpelaal B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de
betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn
bestaande verplichtingen jegens Rijpelaal B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en
waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Rijpelaal B.V.
worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun
rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Rijpelaal B.V. heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of
blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Rijpelaal B.V. uitgevoerde leveringen,
verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens
koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en)
geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op
enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Rijpelaal B.V.
toekomende rechten.
Rijpelaal B.V. heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een
Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van
schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de
maatstaven van Rijpelaal B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Rijpelaal
B.V. op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met Rijpelaal B.V. gesloten overeenkomst(en) wenst te
ontbinden/annuleren, dan is Rijpelaal B.V. eveneens gerechtigd naleving van de gesloten
overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Rijpelaal
B.V., annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Rijpelaal B.V. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden
binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft Rijpelaal B.V., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de
koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een
rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van
1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Rijpelaal B.V. verder toekomende
rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten,
zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden
gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge;
tweehonderd en vijftig euro).
NB: Vanaf het moment, dat door de wetgever de aan koper/opdrachtgever door te belasten
buitengerechtelijke incassokosten bij wet genormeerd zijn, is koper/opdrachtgever
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan Rijpelaal B.V. geen volledige betaling van de door Rijpelaal
B.V. aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft
verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of
materialen, het onbetwiste eigendom van Rijpelaal B.V..
b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de
verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Rijpelaal B.V. zonder nadere
ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Rijpelaal
B.V. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Rijpelaal B.V. geleden
of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten
etc..
c. Rijpelaal B.V. behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s,
gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke
titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever
volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Rijpelaal B.V. heeft voldaan.
d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd
eigendomsvoorbehoud geldt heeft Rijpelaal B.V. het recht het aldaar geldende verlengd
eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Rijpelaal B.V. van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als
overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk
aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Rijpelaal B.V., zoals: ernstige
storingen in haar produktieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand,
verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte
van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc..
Rijpelaal B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan
in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs,
grossiers, etc..
b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
Rijpelaal B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten
dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Rijpelaal B.V.. Koper/opdrachtgever zal van de ten
deze door Rijpelaal B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: IMMATERIELE BESCHERMINGSRECHTEN/ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc.
wenst Rijpelaal B.V. de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten
uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen, ideeën,
recepten en/of bereidingsmethodieken van Rijpelaal B.V. is ten strengste verboden, tenzij
Rijpelaal B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door
Rijpelaal B.V. ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Rijpelaal B.V.
zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van
minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte
daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15: GARANTIES

a. Bij de door Rijpelaal B.V. geleverde goederen die gekenmerkt worden door een beperkte
houdbaarheid, zoals bijvoorbeeld gerookte paling, wordt bij de verpakking een productie- en een
houdbaarheidsdatum meegeleverd.
De garantie op de houdbaarheid vervalt daar waar de geleverde goederen door of namens
koper/opdrachtgever zijn bewerkt eb/of verwerkt. Dit geldt evenzo bij geleverde goederen waarvan
nadien de verpakking beschadigd is of voor geleverde goederen die door toedoen van niet juiste
omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld een klimatologisch niet juiste opslag, kwalitatief
gedegenereerd en/of bedorven zijn geraakt.
Door Rijpelaal B.V. wordt uitsluitend garantie verleend voor zover zij daartoe rechtens gehouden
is, dan wel van mening is dit uit eigener beweging te moeten doen. De garantie treedt eerst in
werking na schriftelijke aangetekende kennisgeving door koper/opdrachtgever en na voor
Rijpelaal B.V. gebleken juistheid van het beroep daarop.
b. Wordt er door Rijpelaal B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een
verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal tot de
houdbaarheidsdatum als genoemd op de verpakking
c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen dan wel een creditering naar
evenredigheid op basis van de verkoopprijs van Rijpelaal B.V., zulks naar keuze van Rijpelaal
B.V.. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door
Rijpelaal B.V..

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Rijpelaal B.V. dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd,
kunnen de door of namens Rijpelaal B.V. afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending
voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Rijpelaal B.V. aan te geven
doeleinden.
Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Rijpelaal B.V. te sluiten overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing. Het staat Rijpelaal B.V. evenwel vrij zich op ieder gewenst
moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar
koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking van
het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter
in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever. Rijpelaal B.V. behoeft koper/opdrachtgever
hierover niet vooraf in kennis te stellen.
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter
in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde
rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Rijpelaal B.V..
c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet
door Rijpelaal B.V. wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Rijpelaal B.V. samengesteld en gedeponeerd door De
Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene
verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het
bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.
Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”